International Partnership Home

Translate: Welcome to Hungary

The Be Real Game
   [Hungarian]   English 

 

 

A The Be Real Game életpálya-építő program bemutatása

A The Be Real Game(továbbiakban TBRG) életpálya-felfedező program, amely arra próbál választ adni, hogyan birkózhatnak meg a képzést elhagyók a munka változó világának kihívásaival. A tanulók képet kapnak a változásokat előidéző erőkről, segítséget ezek megértéséhez, és elsajátítják azokat a képességeket, amelyek révén sikeresek lehetnek a munka világában.

A TBRG-program pozitív és támogató környezetet nyújt a 9-12. osztályosoknak szerepjátékok, írásbeli feladatok, strukturált játéktevékenységek, osztálytársakkal, tanárokkal, szülőkkel, közösségük tagjaival folytatott interakciók formájában a munka változó világának felfedezéséhez. A játék során megértik, milyen széles skálán mozognak választási lehetőségeik, döntéseiknek mik a következményei, milyen fontos szerepe van a tanulásnak és a tervezésnek. A résztvevő tanulók azáltal, hogy reálisan és kockázatmentes környezetben tanulják meg, hogyan birkózzanak meg a változásokkal jövőjük felfedezése során, pozitívan fogják fel szerepüket a munka világában, valamint megtanulják, milyen értéket képvisel az iskolázottság jövőbeli céljaik elérésében.

A JÁTÉK

A TBRG, mint életpálya-felfedező program, lehetővé teszi, hogy a tanulók szerepjátékok segítségével tapasztalatokat szerezzenek az élet azon vonatkozásairól és kérdéseiről, melyekkel szüleik/gyámjuk, tanáraik és minden felnőtt nap mint nap szembesül, és amelyekkel ők is hamarosan találkozni fognak.

A program központi eleme a tanulók szerepjátéka. A szerep által megismerik önmagukat, és ily módon reálisan fogják értelmezni a felnőtt életet, a tanulást és a munkát.

A tanulók szerepeikben közösségben dolgozó embereket alakítanak, és megismerkednek a munka jelentőségével a pénz- és időbeosztás terén. Minden csoport egy szimulált 'várost' alkot, mely közösségekre oszlik, amelyben a tanulók megismerkednek új 'életükkel', és belenőnek szerepükbe. Ahogy a program halad előre, egyre világosabb kép alakul ki bennük a tanulás, jövedelem és az örömmel végzett munka közötti összefüggésről.

A tanári készletben található 80 tanulási és munkaszerep a munkalehetőségek széles skáláját tükrözi, van közöttük szezonális, rosszul fizetett, teljes munkaidőben végzett és jól fizetett is.


Ezek a foglalkozások a gazdaság 18 szektorából valók:

* Repülés                                                       * Logisztika

* Biotechnológia                                             * Mikroelektronika

* Kultúra                                                         * Csomagoló anyagok

* Környezetvédelem                           * Kisvállalkozások

* Földtan és földmérés                              * Szoftver

* Kormányzat és politika                              * Telekommunikáció

* Egészségügy                                                * Textilipar

* Nehézgépgyártás                                         * Idegenforgalom

* Nemzetközi kereskedelem                     * Közúti szállítás

A fenti 18 szektor csak kis szelete a gazdaságnak, a TBRG-ben használt életpályaszerepek csak reprezentálni tudják a létező foglalkozások széles skáláját. A TBRG eljátszásával a tanulók megtanulják, ha nem terveznek előre és nem hozzák ki a legjobbat magukból iskolai éveik alatt, akkor azzal a lehetőséggel kell szembenézniük, hogy nem lelik majd örömüket munkájukban és életvitelükben. A találomra történő párosítások lehetővé teszik, hogy szokatlan nemi szerepeket/foglalkozási döntéseket ismerjenek meg fenyegetettségtől mentes szerepjáték formájában.

A tanulók szerepeiket találomra húzzák vagy tanáruk előre kiválasztja azt számukra. A találomra történő szereposztás további kemény tényekre tanítja meg a tanulókat a munka világáról, hiszen amint azt jól tudjuk, a különböző foglalkozások különböző körülményeket teremtenek. Minden szereptörténetből munkakör lesz, majd következik a munkahely változása, munkahelykeresés és új állás a későbbiek folyamán. Minden szereptörténet háttér-információt nyújt a tanulónak aktuális helyzetéről, végzettségéről, munkahelyeiről, családi állapotáról, gyerekeiről stb.

Minden munkakörhöz tartozik egy bizonyos összegű bruttó jövedelem és meghatározott munkaidő. A tanulók a valóságból vett problémákkal kerülnek szembe, amilyenekkel majd felnőttként is szembesülnek, mint például a pénz beosztása (adók, részletek vagy lakbér, a közlekedés költségei, egyéb számlák; időbeosztás (tanulás, munka, szabad idő); a különféle munkahelyi és családban betöltött szerepek előnyei és hátrányai; önértékelés; célok kitűzése; az életpályára vonatkozó döntések meghozatala. A szándék az, hogy arra buzdítsuk tanulóinkat, hogy kezdjenek el gondolkodni a pályájukkal kapcsolatos lehetőségekről, legyenek tudatában annak, milyen döntéseket kell majd felnőttként hozniuk, megtudják, milyen

sok lehetőség közül választhatnak, és megértsék, amit tanulnak, fontos lesz életpályájuk során. Az alkalmazott módszer felvilágosító jellegű és nevelő hatású.

A TBRG abban különbözik más oktatási programoktól, hogy az információk és ismeretek "externalizációjával" egyedülálló metodológiát képvisel. Nem lehet becsukni vagy lekapcsolni, mint egy tankönyvet vagy számítógépes programot. A tanulók menet közben változó munkaszerepekkel és olyan közösségi táblázatokkal kezdik a játékot, amelyek bővülnek a program során.  A közösségi táblázatok kikerülnek az osztálytermek falaira, folyamatosan bővülő és látható jellegük segít tudatosítani a tanulókban, hogy milyen sokféle foglalkozás van jelen 'városukban'. Minden osztályban közösségek kialakítására kerül sor, ami a következő célokat szolgálja:

            - kortárstanítás elősegítése

            - a tanulók feszültségének oldása

            - a csapatmunkához szükséges képességek megtanulásának elősegítése

           - a közösség megteremtése/felépítése során betöltött szereppel való

              azonosulás elősegítése

- az életpálya-felfedező út központi eleme

A TBRG a tanulás illetve tanítás segédeszköze. Úgy tervezték, hogy a tanárok kreatívan alkalmazhassák beleépítve azt, amit tudnak tanulóikról a helyi viszonyoknak és saját igényeiknek megfelelően. A foglalkozások leírásában javaslatok találhatók arra vonatkozóan, hogy mindezt hogyan tegyék, azonban ezek csak kiindulópontok. A játékot irányító tanár a szakértő az osztályteremben. Ki kell használni a váratlanul adódó lehetőségeket a tanulásra, és a konkrét tanulók és osztályok által igényelt mélységben megvitatni bármely kérdést, amely a játék során felmerül.

FELÉPÍTÉS

A TBRG három egységből/leckéből áll. Minden lecke a felfedezőút egy szakaszát képviseli, amelyek egymásra épülnek.

A leckék foglalkozásokból épülnek fel, amelyek tevékenységekből és kérdések megvitatásából állnak. A tanári kézikönyv a fontosabb óravezetési szempontokat  tartalmazza: áttekintés, szükséges idő, célok, anyagok, felkészülés és lépésenkénti útmutatás a feladatokhoz. A legtöbb foglalkozáshoz megvitatásra javasolt kérdések és tetszőlegesen választható feladatok is tartoznak. A foglalkozások hosszúsága változó lehet - a menet közben adódó tanulási lehetőségeket ki kell használni, és a tanultak megbeszélésére szánt idő is a helyzettől függően határozható meg.

A program a legnagyobb mértékben rugalmas, lehetővé téve, hogy a tanárok kreatívan, tapasztalataik és ismereteik függvényében alkalmazzák, figyelembe vegyék a közösségben lezajló fontos eseményeket, tanulóik személyiségét, speciális igényeiket és családi hátterüket. A szülök a program számos szakaszában vagy akár folyamatosan is bevonhatók. A tanári készlethez tartozik egy a szülőknek/gondviselőknek szóló levél, amely a program ismertetését tartalmazza valamint tanácsokat arra vonatkozóan, hogyan segíthetnek a szülök abban, hogy gyerekeik a lehető legtöbbet profitáljanak a programból. A levél változatlan formában vagy az iskola hivatalos fejlécével ellátott levélben sokszorosítható, és a tanárnak alá kell írnia.

A TBRG használata előtt ajánlatos a tanári kézikönyv elolvasása, a program tartalmának megismerése, a csapatmunkában tanítható anyagok kiválasztása, a forrásanyagok összegyűjtése, vendégelőadók meghívása és a szülök részvételének megtervezése céljából. A TBRG tanári készlete 40 fő számára elegendő munkakört és szereptörténetet tartalmaz.

A feladatokhoz szükséges fénymásolatok eredeti példányait szintén tartalmazza a tanári készlet.

A TBRG számos lehetőséget kínál a tanulók előmenetelének értékelésére mind a csoportprojektek, mind a részfeladatok esetében. Az óravázlatokban található mérési módszerek használhatók erre a célra, illetve a tanár saját követelményeinek megfelelően készíthet ilyet, amellyel a remélhetően pozitív irányban változott tanulói viselkedés és/vagy attitűd, ismeret- és képesség-elsajátítás mérhető.

A tanári kézikönyv széles margóján jegyzetek készíthetők. Azonban naplót is érdemes vezetni, amely a program későbbi alkalmazása esetén információforrásul szolgálhat.

A CÉL

A TBRG segít a tanulóknak annak megértésében, hogy miért szükséges - miért érdekük - az iskolában maradni. Az életpálya tervezését nem lehet túl korán kezdeni: a 9. és 10. osztályban alakulnak ki azok a felfogásbeli és tanulási minták, amelyek az életpálya megtervezését vagy meg nem tervezését befolyásolják. A TBRG segítségével világossá válik a tanulók számára, hogy miért áll érdekükben az iskolában maradni, mert maguk fedezik fel,  milyen hatással lesznek felnőtt életükre a tanulással kapcsolatos döntéseik, illetve annak, hogy maguk választanak foglalkozást vagy véletlenszerűen alakul pályájuk. Segítséget kapnak ahhoz, hogy maguk válasszanak a jövőjüket megalapozó tanulmányok és programok között. A TBRG módszereket és tapasztalatokat nyújt, amelyek segítenek reális és okos döntéseket hozni az életben, és ezáltal sikeresebben helytállni a munka világában.

A TBRG a tanmenet egészéhez kapcsolódik, olyan tantárgyak és képességek fontosságát emeli ki és építi magába mint a matematika, művészetek, társadalomismeret, természettudomány, pályaválasztás, nyelvek, döntéshozatal, kommunikáció, csoportmunka, elemzés, csapatépítés, öntudatosság és kritikus gondolkodás. A program során a tanulók elsajátítják az életpályák megismeréséhez szükséges képességeket, azonban egy-egy konkrét foglalkozás kiválasztásához nem kapnak útmutatást. Ehelyett képet kapnak a rendelkezésre álló pályák sokaságáról, illetve segítséget ahhoz, hogy megértsék milyen társadalmi és gazdasági erők vannak hatással a munka változó világára. A program során felfedező utat tesznek a tanulás, munka, változások felnőtt világában - a játékban való részvétel segíti a valóságban való későbbi eligazodást.

 

További információk kaphatók:

Kárpát József

MSZT Életpálya-építési tagozat vezető

tel:72-312-344

fax:72-312-139

email:karpatj@freemail.hu